top of page
VARFÖR VÄLJA LUSITAN ARCHITECTURE

Vi fokuserar på kundnärhet:

 

● SPRÅKET: Tjänster utförda på beställarens modersmål underlättar kommunikationen (vare sig det gäller direktkontakt eller som representant vid kontakt med eventuella finansiärer i hemlandet).

 

● KULTUR: Vi delar kultur, vanor och livsstil med kunden, vilket genererar bättre känsla för dennes funktionella, konstruktiva och formmässiga preferenser.

 

● KUNDKOMMUNIKATION: Vi förespråkar en direkt relation med beställaren under hela projekt- och byggprocessen därför att vi anser att det bästa sättet att omsätta en idé i verklighet är att låta arkitekten utgöra ”den röda tråden” under hela genomförandet.

En kompakt process förenklar kontroll av tider och kostnader:

 

● HELHETEN: Vi åtar oss ett övergripande ansvar för alla faser i processen - programutveckling, projektering, konstruktion och förvaltning. Detta anser vi viktigt för att bevara och utveckla den inledande beställningen till ett optimalt resultat och det bibehåller tempot och sparar tid åt beställaren samt befriar denne från mycket administration och byråkrati.

 

● SAMORDNING: För att sammanhålla informationsflödet och förkorta beslutsvägar samordnar vi alla inblandade discipliner - ingenjörer, konsulter och entreprenörer - under hela projektet och byggnationen.

 

● SAMARBETSPARTNERS: Vi samarbetar med de konsulter som handhar inledande processer så som finansiering, markförvärv, skatter och juridik.

Vi satsar på kvalitetsarkitektur och kundtillfredställelse:

 

● YRKESKOMPETENS: Teamet har en gedigen akademisk bakgrund och bred yrkeserfarenhet i Portugal och i Sverige. Den professionella hållningen, som vår produktion vittnar om, är att följa höga krav på rigorös projektering och på hög kvalitet i material och byggnadshantverk.

 

ARBETSMETODIK: Vi samlar beställarens önskemål, behov och egna visioner för att hitta en solid konceptuell bas som ligger till grund för valen av teknik, form och material. Så når vi fram till den slutgiltiga konsekventa arkitektoniska lösningen.

 

● MEDVETENHET: Vi har respekt för att kunden lägger sin själ och sitt kapital i den byggda miljön där brukarna tillbringar stor del av sin tid. Vi är medvetna om den transversella karaktären i arkitekturen som kräver insikt i allt som berör ekonomiska, funktionella, kulturella, sociala, tekniska och estetiska aspekter.

bottom of page